Financiën/Heffingen

De PVE hebben twee belangrijke inkomstenbronnen: de heffingen en de vergoeding voor het medebewind. De Nederlandse overheid vergoedt de medebewindstaken die uit de EU-landbouwwetgeving voortvloeien. De begrote en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van PVE, PVV en PPE zijn terug te lezen in de jaarlijkse begroting en de jaarrekening.

wanneer geldt er een heffingHeffingen worden opgelegd bij het slachten en exporteren van vee, het houden van dieren en de productie van en handel in (broed)eieren.

Op grond van verordeningen registreren de PVE de relevante bedrijven in de vee-, vlees- en eiersector. Op basis van deze registraties en de productieomvang van bedrijven stellen de PVE maandelijks een heffing vast. Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of deze tijdig en volledig is afgedragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een flexibel geautomatiseerd systeem om zo nodig snel te kunnen wisselen van heffingsgrondslag.

jaarlijkse vaststelling heffingstarievenDe heffingstarieven worden jaarlijks bepaald door de productschapsbesturen, dus door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zelf. De opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van autonome activiteiten. De activiteitenplanning van de PVE wordt elk jaar in de productschapsbesturen behandeld en vastgesteld, inclusief een meerjarenraming en een jaarbegroting. Daaruit vloeit de hoogte van de jaarlijks vast te stellen heffing voort.

Begroting en Jaarrekening

De PVE, het PVV én het PPE kennen alledrie een jaarlijkse begroting en jaarrekening. In het linkermenu vindt u van iedere organisatie de beide laatste vastgestelde begrotingen en jaarrekeningen.

Paarden

| Mijn PVE | Links | Contact