Varkens (MKS)

De varkenssector is van oordeel, dat een intensieve controle op de afwezigheid van kritische stoffen in varkensvlees en varkens bijdraagt aan het consumentenvertrouwen. De sector is zich zeer bewust van de invloed van het imago van de varkenssector op de afzet van vlees in Nederland en andere afzetlanden. Een belangrijke aspect bij de beeldvorming is het vertrouwen van de professionele afnemers en de consumenten dat het vlees vrij is van ongewenste stoffen.

De monitoringsregeling, zoals neergelegd in de Verordening monitoring kritische stoffen varkens bij varkens PVV (2008), is een intensieve controle op de afwezigheid van kritische stoffen in varkens en varkensvlees. De monitoringsregeling is bedoeld om het consumentenvertrouwen veilig te stellen.
Wat zijn kritische stoffen?

De categorieën ‘verboden stoffen’ en ‘ongewenste stoffen’ vormen samen het verzamelbegrip ‘kritische stoffen’. Verboden stoffen zijn onder andere hormonen en beta-agonisten en ongewenste stoffen zijn residuen van medicijnen zoals antibiotica.

MonitoringsprogrammaHet PVV heeft de Wetenschappelijke Raad Varkens (WRV) opdracht gegeven een risicoanalyse op kritische stoffen voor de varkenssector op te stellen. Deze risicoanalyse is gebruikt voor de vaststelling van de intensiteit van de bemonstering en op welke stoffen er moet worden onderzocht. Op basis van het advies van de WRV heeft het PVV een controle- en analysestrategie vastgesteld.

verordening monitoring kritische stoffen voor varkenshouders

In de Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (2008) van het PVV is vastgelegd:

 • De aanmeldingsplicht voor registratie voor alle ondernemers in de varkenssector, zowel in de primaire sector als in de handel en industrie. Om aan deze verplichting te voldoen moet de ondernemer aangesloten zijn bij een (door PVV) erkend kwaliteitssysteem of deelnemen aan het basismonitoringsprogramma van het PVV.
 • De verplichting tot monitoring. Dit houdt in dat iedere (kleinschalige) ondernemer in de varkenssector verplicht is medewerking te verlenen op het laten controleren van varkens of varkensproducten op de afwezigheid van kritische stoffen.
 • De monitoring van kritische stoffen. Deze stoffen zijn ingedeeld in 3 categorieën.
  groep A - stoffen met anabole werking en niet toegestane stoffen;
  groep B - diergeneesmiddelen en contaminanten;
  groep C - verboden voerbespaarders.
 • Het recht ook niet-verboden stoffen te verklaren tot ongewenste stoffen. Ten opzichte van de inmiddels per april 2009 ingetrokken Verordening zelfcontrole varkens op het verbod gebruik van bepaalde stoffen 2002 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), kan met deze monitoringsregeling op een breder pakket stoffen worden gemonitord.
 • Het kunnen inzetten van de resultaten van de monitoring voor onderzoek naar
  1) het tegengaan van resistentie-ontwikkeling, en
  2) de correcte toepassing van antibiotica op veehouderijbedrijven.
 • De meldingsplicht van het PVV van de monitoringsresultaten, die wijzen op een vermoedelijke overtreding van strafrechtelijke bepalingen (bijvoorbeeld weigering van monsterneming of overschrijding van gestelde normen) aan de bevoegde autoriteiten (o.a. AID).

Op deze website vindt u alle PVV-regelgeving over dit onderwerp.

Verplichte deelname aan de monitoring

Alle varkenshouders met meer dan 100 varkens per jaar zijn verplicht aan de monitoring deel te nemen. Deelname kan

 1. via een erkend kwaliteitssysteem
  of
 2. via het basismonitoringsprogramma dat het PVV uitvoert.

1. Gecertificeerde IKB-bedrijven
Voor het overgrote deel van de bedrijfsgenoten in de varkenssector zal de monitoring niet tot extra administratieve of andere lasten leiden. De meeste bedrijven zijn aangesloten bij IKB Varken www.ikbvarken.nl of IKB Nederland Varkens www.dgbbv.nl.
Dit zijn onafhankelijke privaatrechtelijke kwaliteitssystemen, die als kwaliteitssystemen voor het MKS-programma voor varkens zijn erkend. Zij controleren de bedrijven in een vaste frequentie. Is uw bedrijf al IKB-gecertificeerd, of laat u uw bedrijf certificeren door een erkend kwaliteitssysteem, dan meldt de regelinghouder u voor de monitoring aan bij het PVV.

2. Aanmelden basismonitoring
Varkenshouders die niet deelnemen aan een erkend kwaliteitssysteem, moeten zich melden bij het PVV voor de basismonitoring. Deze bedrijven worden gecontroleerd en bemonsterd volgens de WRV geadviseerde controle- en analysestrategie. De betreffende bedrijven worden gecontroleerd en bemonsterd door een door het PVV aangewezen controle-instantie. De monsters worden geanalyseerd door een erkend laboratorium. De kosten zijn voor rekening van de individuele varkenshouder.

VARKENSHOUDER
Bent u een varkenshouder met meer dan 100 varkens per jaar dan dient u zich aan te melden bij het PVV voor de basismonitoring of zich te laten certificeren door een erkend kwaliteitssysteem.

Kosten
De monitoring voor varkenshouders met meer dan honderd varkens is niet kosteloos. De kosten voor het controlebezoek, de monstername en de monsteranalyse worden bij de deelnemers aan de basismonitoring in rekening gebracht. Voor deelnemers aan een erkend kwaliteitssysteem zijn de kosten in de deelnemersbijdrage aan het kwaliteitssysteem verrekend. Indien u zich aanmeldt bij het PVV, brengt het PVV de kosten door middel van een retributiefactuur bij u in rekening. Het tarief is voor het eerste jaar vastgesteld op € 500. Klik hier voor de verordening PVV-Regelgeving over Monitoring Kritische Stoffen varkens. 

Het is niet meer toegestaan nog varkens af te voeren naar een andere houder of slachterij wanneer u niet een gecertificeerd IKB-bedrijf heeft of niet deelneemt aan de monitoring!

KLEINSCHALIGE VARKENSHOUDER

Bent u een kleinschalige varkenshouder (100 varkens of minder per jaar), dan wordt u vooralsnog vrijgesteld van de monitoringsplicht. U dient zich echter wel bij het PVV aan te melden. Het PVV kan kleinschalige varkenshouders met 5 of meer varkens via een alternatieve steekproefsgewijze controle monitoren. De bijbehorende kosten worden niet bij u in rekening gebracht. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier het juiste aantal varkens opgeeft dat u op jaarbasis houdt.
Het aanmeldformulier dat kleinschalige varkenshouders toegezonden hebben gekregen bevat overbodige informatie. Voor deze groep varkenshouders hebben we twee aangepaste formulieren gemaakt. De eerste voor de melding van varkenshouders met minder dan 5 varkens; de tweede voor varkenshouders met > 4 en < 100 varkens. De formulieren staan onder het kopje Aanmelding kleinschalige varkenshouder.

lijst varkensbedrijven die deelnemen aan mks-monitoring In  dit overzicht per 1 augustus 2013 staan alle primaire bedrijven die deelnemen aan de MKS-monitoring en waarvan andere varkenshouders, handelaren en slachterijen varkens mogen aanvoeren en afvoeren. 

Verplichte deelname aan de monitoring voor BE- EN VERWERKERSDe aanmeldprocedure voor slachterijen is begin 2011 gestart.

Sancties Deelname aan de monitoringsregeling zoals neergelegd in de Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (2008) van het PVV is verplicht. Geen deelname leidt daarom tot het opleggen van tuchtrechtelijke sancties. De sancties kunnen bestaan uit een berisping, een geldboete of openbaarmaking van de uitspraak op kosten van het bedrijf. Ook is het mogelijk dat het bedrijf onder verscherpt toezicht wordt gesteld. De kosten zijn dan voor de ondernemer.
Tenslotte wordt de naam van de betrokken bedrijfsgenoot doorgegeven aan de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de AID.Aanmelding van kwaliteitssystemen en laboratoria

Informatie over het aanmelden van kwaliteitssystemen staat onder het kopje Aanmelding kwaliteitssysteem. Vergelijkbare gegevens over het aanmelden van laboratoria staat onder het kopje Aanmelding laboratorium.

Documenten op deze website

Tuchtgerecht PVV www.tuchtrechtpvv.nl

Varkens

| Mijn PVE | Links | Contact