Antibiotica - Algemeen

De resistentie van micro-organismen tegen antibiotica neemt toe bij dier en mens. Om deze toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica aan te pakken, hebben verschillende sectoren plannen van aanpak opgesteld. Deze ‘masterplannen’ worden geregeld aangepast aan de nieuwste inzichten.

doelstellingen reductie antibioticagebruikHet (toenmalige) ministerie van LNV heeft doelstellingen voor reductie van het antibioticagebruik vastgesteld. In april 2010 is besloten dat in 2011 het gebruik van antibiotica in de veehouderijsectoren gedaald moet zijn met 20% en dat in 2013 het antibioticagebruik gehalveerd moet zijn ten opzichte van 2009. De sectoren hebben toegezegd hun plannen aan te scherpen om deze reductiedoelstelling te kunnen halen.
Uit de medio 2012 uitgebrachte Maran-rapportage blijkt dat de Nederlandse veehouderij medio 2012 een reductie van meer dan 50% heeft gerealiseerd.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde heeft in samenwerking met de veehouderijsectoren de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) opgericht (website).
Deze onafhankelijke autoriteit stelt normen voor een verantwoord gebruik van antibiotica, bekijkt of de aanpak in de sectoren voldoende is en beoordeelt of de aanpak goed wordt uitgevoerd. De SDa normeert, houdt toezicht op en rapporteert over het antibioticagebruik in de veehouderijsectoren.

Nieuwe regels voor het toepassen van antibiotica op het bedrijf De overheid heeft nieuwe regels gesteld aan het voorschrijven en gebruik van antibiotica door dierenartsen en veehouders. Via de onderstaande links vindt u informatie van het Ministerie van EZ, waarin alles op een rijtje wordt gezet.

www.mijnrvo.nl
Ga naar het onderdeel ‘dieren’ en daarna naar het onderdeel ‘regels’. Klik daar op ‘antibiotica in de veehouderij gebruiken.

Hier treft u de link naar de brochure aan.  

Geplaatst op 3 maart 2014 

nieuwe pvv-regelgeving over registratie en verantwoording

Halverwege 2011 heeft het PVV op verzoek van de varkens-, de runder- en de kalversector regelgeving opgesteld over de registratie en verantwoording van de antibiotica in de drie genoemde sectoren.
Deze verordeningen gelden sinds 29 augustus 2011.

nieuwe ppe-regelgeving over registratie en verantwoording

Halverwege 2011 heeft het PPE op verzoek van de pluimveesector regelgeving gemaakt over de registratie en verantwoording van de antibiotica in de pluimveesector.
Deze verordening geldt sinds augustus 2011

De basis van die regelgeving is

  • een verplichte centrale registratie van het antibioticagebruik door veehouders
  • het hebben van bedrijfsbehandel- en bedrijfsgezondheidsplannen
  • controle op het naleven van bovengenoemde punten
Aanpak in de sectoren

Het toenmalige ministerie van LNV heeft met de verschillende sectoren een convenant afgesloten om de resistentie van micro-organismen tegen antibiotica terug te dringen. Het ministerie heeft hierbij aangesloten bij de plannen die in de verschillende sectoren zijn gemaakt. Het Convenant is op 3 december 2008 ondertekend.

In de kalversector geldt een Masterplan sinds eind 2007. Het plan wordt momenteel uitgevoerd en in het kader van het Convenant Antibioticaresistentie Dierhouderij zijn en worden aan het Masterplan nog steeds nieuwe activiteiten toegevoegd.

In de pluimveesector is een plan van aanpak (masterplan) voor vleeskuikens in september 2008 vastgesteld. Het plan wordt momenteel uitgevoerd. Eind april 2010 heeft het bestuur van het PPE besloten het plan te versnellen en te intensiveren. Deze aanscherping van het plan wordt op dit moment uitgevoerd.

Ook de varkenssector en rundersector hebben ieder een plan opgesteld, die zijn opgenomen in het Convenant.

Rol van ppe en pvv

Het PVV speelt bij het Masterplan van de kalversector een uitgebreide faciliterende rol, zowel bij het opstellen, bij de uitvoering als bij de financiering.
Hetzelfde geldt voor het PPE bij het Masterplan vleeskuikenhouderij.
In de varkenssector heeft het PVV een rol bij de uitvoering en als financier.
Voor de rundersector heeft het PVV een centraal registratiesysteem laten ontwikkelen door CRV.

Voor alle Convenantssectoren hebben PVV en PPE verordeningen opgezet ter ondersteuning van het Convenant en daaruit voortvloeiende afspraken.

meer informatie

  • website Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit SDa

Varkens

| Mijn PVE | Links | Contact