Diergezondheid

Bij diergezondheid is de inzet van het PPE en het PVV gericht op drie verschillende onderdelen:
- preventie
- monitoring
- bestrijding.

Het voorkómen van ziekten is belangrijk voor elke sector. Dit betekent dat elke veehouder dagelijks zijn dieren inspecteert. Bij vragen of problemen schakelt hij zijn dierenarts in. De dierenarts kan zieke dieren behandelen. Bij afwijkingen van het normale kan hij dieren laten onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

De GD verzamelt ook signalen van nieuwe ziekteverschijnselen bij dieren. Tezamen met de resultaten van specifieke monitoringsprogramma’s (bloed, mest) houdt de GD met behulp van de Basismonitor en de Veekijker de vinger aan de pols. Besmettelijke dierziekten kunnen zo snel worden opgemerkt en aangepakt.

Bij de bestrijding van dierziekten spelen PPE en PVV vaak een bescheiden maar wel belangrijke rol. Afhankelijk van de ziekte en de sector overleggen PPE en PVV met het ministerie van LNV over de getroffen maatregelen en de consequenties hiervan voor het bedrijfsleven. Ook spelen PPE en PVV een rol in de informatievoorziening van de sector. Bij de Ziekte van Aujeszky heeft het PVV daarentegen een uitgebreide rol bij de bestrijding van een eventuele uitbraak.

Sectorbelang

Alle schakels in een productiekolom hebben belang bij gezonde dieren. Maar omdat niet elke ziekte op bedrijfsniveau is aan te pakken, is collectieve bestrijding en monitoring nodig. Ook preventieve maatregelen werken beter in sectoraal verband.

Rol van PVV en ppe

  • bijdragen aan programma’s van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
  • bijdragen aan divers onderzoek van Animal Sciences Group in Wageningen
  • bijdragen aan het Diergezondheidsfonds. Hieruit krijgen ondernemers een vergoeding als dieren moeten worden geruimd (pluimvee en runderen) vanwege een uitbraak van een besmettelijke ziekte
  • overleg voeren met het ministerie van EL&I over bestrijdingsmaatregelen en de gevolgen hiervan voor de sector
  • zorgen voor goede informatievoorziening richting het bedrijfsleven bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte
  • verordeningen opstellen waarin regels staan over hoe te handelen bijvoorbeeld bij de controle op bepaalde dierziekten
  • bij de Ziekte van Aujeszky heeft het PVV een uitgebreide rol bij de bestrijding van een eventuele uitbraak.

Alle sectoren

| Mijn PVE | Links | Contact